Sök
Filters
Din varukorg är tom.

Tryckta standardavtal - på papper

  • Standardavtal på svenska beställs i buntar om 10 ex i varje bunt. Medlemspris 150 kr/bunt, icke medlem 600kr/bunt

  • Provmapp med ett ex av varje avtal på svenska. Medlemspris 200 kr/mapp. Icke medlem 800 kr/mapp

  • Standardavtal på engelska beställs styckvis. Medlemspris 100 kr/styck, icke medlem 150 kr/styck

  • Provmapp med ett ex av varje avtal på engelska. Medlemspris 600 kr/mapp. Icke medlem 1400 kr/mapp

 

Observera att du måste vara inloggad på almega.se eller ditt förbunds hemsida när du skapar ditt konto här för att inte missa din medlemsrabatt! 

Visa som Grid Lista
Sortera på

Affärsetiska grundprinciper

Syftet med våra affärsetiska grundprinciper är att ge IT&Telekomföretagens medlemmar riktlinjer för hur anställda, leverantörer, kunder och andra intressenter ska behandlas på ett lagenligt, rättvist och etiskt acceptabelt sätt.
0,00 kr exkl moms

Agila projekt, Allmänna bestämmelser

Agila Projekt kan användas vid projekt där parternas uppdragsmetod och samverkansformer baseras på agila principer och där kraven på det som leverantören ska leverera till kunden definieras successivt. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Agila projekt, Kommentar

Dessa kommentarer är avsedda att underlätta användningen av Allmänna bestämmelser för Agila Projekt. De förklarar också vissa frågor i anslutning till Agila Projekt men är inte en del av själva avtalet. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Agile Projects, Comments

These comments are intended to facilitate the use of Agile Project. They also clarify some questions in connection to Agile Project, but are not part of Agile Project.
150,00 kr exkl moms

Agile projects, General terms and conditions

Agile Project may be used in projects when the parties’ project method and collaboration are based on the Agile Principles and where the requirements regarding the supplier´s delivery to the customer are to be defined gradually. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

Agreement 90, General Terms and Conditions

Agreement 90 may be used for delivery of systems involving several products to be integrated with each other and / or with other products used by the customer. Agreement 90 also refers to the purchase of hardware products and / or use of software products with related services such as installation assistance or training. Agreement 90 is primarily intended to apply on systems that contain standard products. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

Allmänna bestämmelser Tjänster version 2009

För att förenkla för dig att göra affärer erbjuder Almega ett standardavtal för tjänstesektorn. Avtalet, som inte är branschspecifikt, är avsett att användas för uppdrag inom alla olika verksamhetsområden. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Allmänna leveransvillkor 91 (enkla leveranser av hårdvara)

Avtalet kan användas vid enklare leveranser, t.ex. för den som enbart är produktleverantör. Avtalet avser leveranser av maskinprodukter enligt produktspecifikation. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Appendix, Risk and Profit, Agile Project

This Appendix serves as a model for risk and profit sharing in Agile Projects in order to reduce the risk for the need to extend the Assignment (Change of the Assignment). The Appendix is intended to be used together with Agile Project. The Appendix does not prevent the parties to agree on other pricing models, for example, per timebox or Release. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

Avtal 90, Allmänna bestämmelser

Avtalet 90 kan användas vid systemleveranser som omfattar flera produkter som ska integreras med varandra och/eller med andra produkter hos kunden. Avtalet avser också köp av maskinprodukter och/eller nyttjande av programprodukter med tillhörande tjänster som tex installationshjälp och utbildning. Avtal 90 är i första hand avsett att tillämpas vid system som innehåller standardprodukter. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Basic principles of business ethics

The objective of our basic principles of business ethics is to provide Swedish IT and Telecom Industries' members with guidlines on how to treat their employees, suppliers, coustomers and other stakeholders in a lawful, fair and ethically acceptable way.
0,00 kr exkl moms

Bilaga i samband med Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster: Bilaga specifikation över behandling av personuppgifter i samband med Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster

Denna bilaga används tillsammans med de särskilda bestämmelserna för behandling av personuppgifter. I samband med med att överenskommelse träffas måste det säkerställas att Bilagan " Specifikation över behandlingen av personuppgifter i samband med Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster" är korrekt ifylld. Dessa särskilda bestämmelser för behandling av personuppgifter är avsedda att användas tillsammans med IT&Telekomföretagens allmänna bestämmelser , de ersätter de allmänna bestämmelsernas villkor som behandlingen av personuppgifter när dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 . De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Bilaga i samband med övriga tjänster: Bilaga specifikation över behandling av personuppgifter i samband med andra tjänster än Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster (övriga tjänster)

Denna bilaga används tillsammans med de särskilda bestämmelserna för behandling av personuppgifter. I samband med med att överenskommelse träffas måste det säkerställas att Bilagan " Specifikation över behandlingen av personuppgifter i samband med andra tjänster än Molntjänster och IT-Infrastrukturtjänster (övriga tjänster)" är korrekt ifylld. De särskilda bestämmelserna för behandling av personuppgifter är avsedda att användas tillsammans med IT&Telekomföretagens allmänna bestämmelser , de ersätter de allmänna bestämmelsernas villkor som behandlingen av personuppgifter när dataskyddsförordningen börjar tillämpas den 25 maj 2018 . De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Bilaga Risk- och Vinstdelning Agila Projekt

Denna bilaga utgör en modell för risk- och vinstdelning vid Agila projekt i syfte att reducera risken för behovet av en förlängning av Uppdraget (Ändring av Uppdraget). Bilagan är avsedd att användas tillsammans med de Allmänna Bestämmelserna. Bilagan hindrar inte att parterna kan överenskomma om andra prismodeller, t.ex. per Tidsbox eller eventuell Release. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms

Cloud Services, General Terms and Conditions

Cloud Services may be used, for example, when the supplier provides storage capacity or infra-structure, or a platform to the customer, or an owndeveloped or a third-party application (SaaS) for the customer to use within the Cloud Service, or other web based services. Cloud Service replaces the agreement Cloud Computing. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

Confidentiality agreement

This Agreement may be used when the parties in confidence shall disclose to the other documents and other written and/or verbal information of confidential nature. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

General Conditions for Services version 2009

To simplify for your business Almega offers a standard Agreement for the service sector. These General Conditions, which is not industry specific, are intended to be used for assignments in all different areas of operation. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

General Terms and Conditions 91 (simplified deliveries of hardware)

This Agreement may be used for simpler deliveries, for example when someone is acting only as a product supplier. The Agreement applies to deliveries of machine products according to product specification. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

Internet Project, General Terms and Conditions

Internet Project is based on IT Project, but is especially suited for Internet-oriented projects. The Agreement may be used for projects related to the development of intranet, extranet and similar services. - Note this is a translation directly from the Swedish version, which is made for the Swedish market.
150,00 kr exkl moms

Internetprojekt, Allmänna bestämmelser

Internetprojekt är baserat på IT-Projekt, men är speciellt anpassat för Internet-orienterade projekt. Avtalet kan användas vid projekt kring utveckling av intranät, extranät och liknande tjänster. De svenska avtalen beställs i buntar om 10 ex i varje bunt.
60,00 kr exkl moms
Upp